BC9CN1/S1 Rex Power 9KVA 3-Phase Transformer. Primary: 240V Delta. Secondary: 400V Wye